Top 17 game bài đổi thưởng

PHÒNG KIỂM ĐỊNH - CÔNG TÁC SINH VIÊN

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KIỂM ĐỊNH  - CÔNG TÁC SINH VIÊN

Lĩnh vực do phòng phụ trách gồm 03 mảng công tác:
1. Công tác Kiểm định – Bảo đảm chất lượng.
2. Công tác Sinh viên.
3. Công tác Thư viện.
 Viên chức quản lý 02: Trưởng phòng quản lý, điều hành chung kiêm phụ trách mảng Kiểm định – Bảo đảm chất lượng; 01 Phó trưởng phòng phụ trách mảng Công tác sinh viên và Thư viện.
Chức năng, nhiệm vụ và quy trình quản lý cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Chức năng
 Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm định, bảo đảm chất lượng.
2. Nhiệm vụ và quy trình quản lý
2.1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo;
2.2. Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
2.3. Tổ chức tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
2.4. Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
2.5. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2.6. Thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;
2.7. Tham mưu xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường;
2.8. Kiểm tra, rà soát các quy định, quy chế ban hành phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động của Nhà trường;
2.9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm định: Ngân hàng câu hỏi kiểm tra và thi, đề thi, bài thi; Nội dung, hình thức, phương thức đánh giá kết quả học tập thuộc các môn học, mô đun...Kiểm tra việc quản lý, lưu trữ và bảo mật kết quả thi, bài thi, hồ sơ kỳ thi của các khoa/phòng và đơn vị liên kết. Tiến độ đào tạo, lịch giảng dạy và việc thực hiện chương trình đào tạo...;
2.10. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra. Theo dõi các hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường;
2.11. Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên;
2.12. Tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng; Lưu trữ và sử dụng đúng mục đích kết quả khảo sát;
2.13. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trong Nhà trường về công tác bảo đảm chất lượng, tự đánh giá;
2.14.  Đôn đốc, theo dõi các Khoa, Phòng thực hiện kế hoạch cải tiến những tồn tại, hạn chế những khuyến nghị sau đánh giá kiểm định để từng bước nâng mức chất lượng giáo dục.
* Nhiệm vụ khác:
2.15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng;
2.16. Phối hợp với tổ Công nghệ thông tin để cập nhật, cung cấp các thông tin về công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng lên Website của Trường và trên các phương tiện khác theo yêu cầu;
2.17. Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý và bảo mật hồ sơ, dữ liệu về công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng theo đúng quy định;
2.18. Thực hiện việc quản lý tổ chức, nhân sự và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng;
2.19. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị được nhà trường giao;
2.20. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.
II. CÔNG TÁC SINH VIÊN – THƯ VIỆN
1. Công tác sinh viên:
1.1. Chức năng
Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác:
1.1. Tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục; tuyên truyền, rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên (HSSV);
1.2. Triển khai thực hiện các chế độ chính sách, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV theo đúng quy chế hiện hành;
1.3. Quản lý hồ sơ của HSSV; đảm bảo công tác an ninh trật tự cho HSSV.
1.2. Nhiệm vụ, quy trình quản lý:
1.2.1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định, bố trí lớp học cho HSSV; phối hợp với GVCN chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ HSSV, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe đầu vào… cho học sinh, sinh viên;
1.2.2.  Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên vào ở nội trú; quản lý học sinh nội trú, ngoại trú theo quy định;
1.2.3.  Thống kê, tổng hợp dữ liệu, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của học sinh, sinh viên quản lý lưu giữ theo quy định;
1.2.4.  Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV;
1.2.5.  Phối hợp với các khoa tham mưu ra quyết định cử giáo viên chủ nhiệm lớp, quyết định cử hoặc bầu Ban cán sự lớp sau khi ổn định lớp học;
1.2.6.  Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm và đội tự quản người học; định kỳ hàng tháng đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm báo cáo Hiệu trưởng.
* Công tác tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục tuyên truyền
1.2.7.  Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học sinh, sinh viên. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Hiệu trưởng Nhà trường;
1.2.8.  Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền: giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật; tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường;
1.2.9. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của học sinh sinh viên;
1.2.10. Phối hợp tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hội thi tay nghề giỏi các cấp và các hoạt động khuyến khích học tập khác;
1.2.11. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV theo đúng quy định hiện hành;
1.2.12. Tổ chức cho học sinh sinh viên tham gia các hoạt động từ thiện, hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường, lao động...;
1.2.13. Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm công tác kiện toàn tổ chức lớp học, thi đua khen thưởng trong học sinh, sinh viên khi khai giảng (mở lớp), bế giảng các khóa học.
* Công tác y tế, thể thao.
1.2.14.  Phối hợp với phòng khám của Trường tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV theo quy định. Triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với các phòng chức năng liên quan giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên ốm đau, tai nạn, rủi ro;
1.2.15. Tạo điều kiện và tổ chức cho học sinh, sinh viên luyện tập và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ;
* Thực hiện các chế độ, chính sách cho người học;
1.2.16. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với học sinh, sinh viên về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên;
1.2.17. Tham mưu biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên tàn tật, khuyết tật, diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn;
* Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên;
1.2.18. Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo đúng quy định;
1.2.19. Phối hợp với các ngành, các cấp địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh, sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên;
1.2.20. Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho học sinh, sinh viên;
1.2.21. Thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng trường học An toàn về an ninh trật tự.
* Nhiệm vụ khác:
1.2.22. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao;
1.2.23. Phối hợp với tổ Công nghệ thông tin để cập nhật, cung cấp các thông tin về công tác học sinh, sinh viên lên Website của trường;
1.2.24. Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý và bảo mật hồ sơ, dữ liệu về học sinh, sinh viên theo đúng quy định;
1.2.25. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng và Hiệu trưởng giao.
2. Công tác Thư viện
2.1. Chức năng:
Thư viện Trường phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu in, mạng Internet...).
2.2. Nhiệm vụ và quy trình quản lý:
2.2.1. Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường; làm Thẻ thư viện cho học sinh và sinh viên;
2.2.2. Thu nhận và lưu trữ các tài liệu do nhà trường biên soạn, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu;
2.2.3. Tổ chức bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn đầu sách, tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
2.2.4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ được giao, báo cáo hàng năm; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu;
2.2.5. Đăng ký tổng quát và đăng ký cá biệt cho tài liệu, phân loại sách theo môn, loại. Đóng dấu thư viện, xử lý mã sách, đưa danh mục đầu sách vào phần mềm thư viện;
2.2.6. Bảo quản tài liệu: Bảo quản vốn tài liệu thư viện dán các tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác;
2.2.7. Phục vụ bạn đọc: Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu tại thư viện. Tổ chức hệ thống phòng đọc, phòng mượn, công tác tra cứu tài liệu thông qua hệ thống thư viện điện tử;
2.2.8. Ứng dụng tin học: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.
2.2.9. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng giao./.
 
  CÁC CHUYÊN MỤC
  Liên Kết
  Lịch vạn sự

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

  Hỗ trợ trực tuyến
delete facebook data 16274852631341485383980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây